تبلیغات
سایت‌جامع‌مهندسی‌صنایع - آشنایی با استاندارد جهانی ISO
                            

اضافه به علاقه مندی ها !        این سایت را صفحه خانگی خود كنید!            تماس با مدیر سایت     

ورودشمارابه این سایت خوش آمد می گوئیم . آرمان ما برخورداری از ایرانی پیشرو ، مترقی و دانایی‌محور است و آرزوی ما رسیدن به قله‌های سربلندی و افتخار برای تمامی ایرانیان در هر نقطه از جهان .

مهندس‌سید‌مجتبی‌حسینی‌پارسا
smhparsa@yahoo.com

 


                    WWW
MOJTABA-PARSA.IR

کاربر محترم ، سایت مهندسی صنایع ایران به چه میزان توانسته است در ارتقای سطح و افزایش دانش شما در زمینه مهندسی صنایع و مفاهیم مرتبط با آن موثر عمل نماید ؟ 
كلیدواژگان‌این‌مطلب: استاندارهای جهانی ISO ،

    سازمان بین المللی استاندارد ( ISO ) در سال 1946 تاسیس گردید . این سازمان یك سازمان غیر انتفاعی است كه اصلی ترین وظائف آن تهیه ، تدوین و انتشار استانداردهای بین المللی و همچنین ترغیب در شروع بكارگیری استانداردها و همچنین هماهنگ نمودن فعالیت ها در زمینه « استاندارد كردن » در سطح جهان و به منظور گسترش تجارت بین كشورها است .مقر اصلی این سازمان در شهر ژنو كشور سوئیس است . موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نماینده كشورمان در این سازمان می باشد .

تاریخچه استاندارد ISO 9000  در سال1946 میلادی بر مبنای استاندارد انگلیسی BS 9000 تهیه وتدوین گردیداین استاندارد ، در بر گیرنده اصطلاحات ( 80 اصطلاح ) و تعاریف مرتبط با مدیریت كیفیت می باشد تا    « زبان مشتركی » را برای تمامی ذینفعان و استفاده كنندگان چه در سطح ملی و چه در سطح بین الملل فراهم آورد این استاندارد شامل 4 استاندارد مرجع بود:

الف) استاندارد ISO 9001 : استاندارد مرجع جهت طراحی ،پیاده سازی و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت در سازمانهای دارای فرایند طراحی.

استاندارد ISO 9001/2000  در بر گیرنده الزاماتی برای ایجاد ، استقرار ، اجرا و برقرار نگهداشتن سیستم مدیریت كیفیت می باشد به گونه ای كه اگر لازم باشد تا قابلیت سازمان در استقرار سیستم مدیریت كیفیت به اثبات برسد . بتوان آن را ارزیابی كرد . و در صورت لزوم استقرار و اجرای سیستم مدیریت كیفیت را گواهی كرد . این استاندارد بر برآورده كردن مستمر خواسته های مشتریان و همچنین بر رعایت مستمر الزامات قانونی و مقرراتی نیز تاكید دارد .

استاندارد ISO 9001   یك استاندارد در بر گیرنده الزامات برای سیستم مدیریت كیفیت می باشد كه بر حسب آن ممیزی صورت می گیرد و گواهی نامه نیز صادر می گردد . در حالی كه استانداردهای ISO 9000 ،ISO  9004 ، ISO 19011  استانداردهای راهنما هستند . استاندارد ISO 9001/2000  دارای پنج عنصر ( بند ) اصلی است . این عناصر مشخص می كند كه الزامات استاندارد برای استقرار سیستم مدیریت كیفیت« چیست » ولی « چگونگی » تامین آنها به سازمان واگذار شده است . باید به خاطر داشت كه بسیاری از الزمات مشخص شده در استاندارد ISO 9001/2000  باید مدون شده و تحت كنترل قرار داشته باشد . استانداردهای سری ISO 9000 در واقع بیشتر در جهت شناخت و درك مشتریان ( چه داخلی و چه بیرونی ) و خواسته های آنها و سپس حصول اطمینان از برآورده شدن این خواسته ها می باشد . استاندارد ISO 9001   موجب رضایت مشتریان درون و برون سازمان می شود . نكته كلیدی جهت آماده شدن برای استقرار سیستم مدیریت كیفیت و دریافت گواهینامه ISO 9000 پیروی از چرخه ( PDCA ) برنامه اجرا بررسی اقدام می باشد . هرگام در مسیر استقرار سیستم و دریافت گواهینامه می تواند از چرخه فوق پیروی كند . یعنی مراحل مستند سازی ، بهبود در فرآیند / فرآیندها ، ممیزی داخلی ، ممیزی جهت دریافت گواهینامه و ممیزیهای مراقبتی . مستندات مورد نیاز استاندارد ISO 9001/2000 شامل چهار سطح زیر می باشد :

سطح 1 -  نظامنامه كیفیت :

رویكردهای مسئولیتها را تعیین می كند : بیانیه ای از خط مشی كیفیت كه توسط مدیران رده بالای سازمان و بخش كیفیت تهیه می شود .

سطح 2- روش های اجرایی :

مشخص می كند چه كاری چه هنگام و توسط چه شخصی انجام می شود . اجرای فعالیتها را در سطوح مختلف سازمانی تعریف می كند و توسط مدیر / سرپرست بخشها تهیه و تدوین می گردد .

سطح 3 - دستورالعملهای كاری و شرح شغلها :

چگونگی انجام كار را مشخص می كند ( چگونگی انجام كار / فعالیت ) را شرح می دهد و توسط  متصدیان كار / فعالیت تهیه و تدوین می شود .

سطح 4 -  سایر مستندات ( فرمها گزارشات دستورالعملها ) :

سوابق كیفیت را فراهم می آورد . این مدارك توسط بخش كیفیت و یا مدیران میانی تهیه می شود . فرمها یا برچسبها پس از آنكه مندرجات آنها تكمیل می شود سوابق را به وجود می آورند .

سازمانهای گواهی كننده ، سازمانهای مستقلی هستند كه برای ارزیابی قابلیت سازمان در برآورده كردن الزامات استاندارد ISO 9001  دارای اختیار و اعتبار هستند . ممیزان این شركتها افرادی هستند كه در زمینه استانداردهای ISO 9000 آموزش دیده اند و با هماهنگی قبلی جهت ممیزی به سازمان مراجعه می كنند تا براورده شدن الزامات ISO 9001 را مورد بررسی و تائید قرار دهد . این افراد سازمان را از جهت قابلیت برای گواهی شدن و توصیه برای صدور گواهینامه ممیزی كرده و بصورت دوره ای معمولاً هر شش ماه یكبار جهت اینكه تائید كنند فعالیت های سازمان همچنان با الزامات ISO 9001  انطباق دارد از سازمان بازدید و آنرا ارزیابی می كند . به این ممیزی ها ( ممیزی مراقبتی ) می گویند .

پذیرش یك سیستم مدیریت كیفیت باید به عنوان یك تصمیم گیری استراتژیك در سازمان در نظر گرفته شود . طراحی و استقرار سیستم مدیریت كیفیت یك سازمان تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله نیازهای مختلف ، اهداف مشخص ، محصول ، فرآیندهای به كار گرفته شده و اندازه و ساختار سازمان قرار می گیرد . شكل یكسان در مستندات از جمله اهداف و خواسته های این استاندارد بین المللی نمی باشد .

دیگاه فرآیندگرا : این استاندارد بین المللی در طی مراحل توسعه ، استقرار و بهبود اثربخشی سیستم كیفیت ، سازمـان را برای گزینش دیـدگاه فرآیندگرا ترغیب می نماید ، تا از طریق برآورده سازی الـزامات مشتـری ، رضایت مشتری را افزایش دهد . برای اینكه سازمانی به طرز اثربخشی عمل نماید باید فرآیندهای مرتبط و متعددی را شناسایی و مدیریت نماید . هر فعالیتی كه منابعی را به خدمات بگیرد و انرا در جهت تبدیل ورودی بـه خروجی مدیـریت می نماید  می تواند یك فرآیند در نظر گرفته شود . غالبـاً خروجی یك فرآیـند مستقیماً ورودی فرآیند بعدی را شكل می دهد بكارگیری سیستمی از فرآیندهای درون سازمان همراه با شناسایی و تعیین ارتباط متقابل این فرآیندها و همچنین مدیریت انها می تواند به عنوان دیدگاه فرآیندگرا نامیده شود . از امتیازات این دیدگاه كنترل مستمری است كه بر روی ارتباط بین تك تك فرآیندهای درون سیستم فرآیندها اعمال می شود .

ب) استاندارد ISO 9002 : استاندارد مرجع جهت طراحی، پیاده سازی و نگهداری سیستم مدیریت

کیفیت در سازمانهای بدون فرایند طراحی .

ج) استاندارد  ISO 9003: استاندارد مرجع جهت طراحی، پیاده سازی و نگهداری سیستم مدیریت

کیفیت در سازمانهای خدماتی و سازمانهای دارای بازرسی نهایی بر روی محصول.

د) استاندارد ISO 9004 : استاندارد راهنما جهت طراحی، پیاده سازی و نگهداری سیستم مدیریت

کیفیت در سازمانها.

 استاندارد ISO 9004/2000  در بر گیرنده راهنمایی هایی برای استقرار سیستم مدیریت كیفیتی است كه بتواند فراتر از الزامات استانداردISO 9001/2000   پیش رود و بر پایه آن سازمان نه تنها بتواند خواسته های مشتری را مستمراً برآورده نماید بلكه فراتر از انتظارات وی نیز پیش رود و همچنین رضایت تمامی ذینفعان را مد نظر قرار دهد .

سپس استانداردهای زیر تدوین گردیده و جهت کارایی بیشتر به سری استانداردهای ISO 9000 اضافه

گردیدند:

الف) استاندارد 8402 : لغت نامه استاندارد ISO 9000 .

ب) استاندارد ISO 10011 : استاندارد راهنما جهت انجام ممیزی.

ج) استاندارد ISO 10012 : استاندارد راهنما جهت مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت.

د) استاندارد ISO 10013 : استاندارد راهنما جهت کالیبراسیون ابزارهای اندازه گیری.

ر)استاندارد ISO 19011 : راهنمایی هایی در مورد برنامه ریزی و مدیریت ممیزی های سیستم مدیریت كیفیت و سیستم مدیریت زیست محیطی ارائه می دهد .

 

استاندارد ISO 9000 در سال 2000تجدید ویرایش شده و ساختار و محتوای کلی آن تغییر نمود.
جهت طراحی و پیاده سازی استاندارد
ISO 9000  در صنایع دارای اهمیت بیشتر استانداردهای دیگری تدوین گردیدند. در این استانداردها علاوه بر نیازمندیهای استاندارد ISO 9000 ، نیازمندیهای صنایع مربوطه نیز دخیل گردیدند. نمونه هایی از این استانداردها عبارتند از:

الف) استاندارد AS 9000 : استاندارد مرجع جهت طراحی ، پیاده سازی و نگهداری سیستم مدیریت

کیفیت در صنایع هوا و فضا .

ب) استاندارد TL 9000 : استاندارد مرجع جهت طراحی، پیاده سازی و نگهداری سیستم مدیریت

کیفیت در صنایع مخابرات.

ج) استاندارد ISO- TS 16949 : استاندارد مرجع جهت طراحی، پیاده سازی و نگهداری سیستم

مدیریت کیفیت در صنایع اتومبیل.

د) استاندارد ISO 22000 : استاندارد مرجع جهت طراحی ، پیاده سازی و نگهداری سیستم مدیریت

کیفیت در صنایع غذایی.

با رویکرد عمومی سازمانها به استاندارد ISO 9000 و افزایش تعداد گواهی های صادر شده در زمینه مدیریت کیفیت بر مبنای این استاندارد و استاندارد های مرتبط در صنایع مختلف سازمان جهانی استاندارد (ISO) تصمیم گرفت در زمینه های دیگر مدیریتی نیز اقدام به تدوین استاندارد نماید . این اقدام منجر به تدوین استانداردهای دیگری همچون موارد زیر گردید:

الف) استاندارد ISO 14000: استاندارد مرجع جهت طراحی ، پیاده سازی و نگهداری سیستم مدیریت

آلودگی محیط زیست

ب) استاندارد OHS AS 18000 :استاندارد مرجع جهت طراحی، پیاده سازی و نگهداری سیستم مدیریت

ایمنی و بهداشت شغلی.

ج) استاندارد ISO 17799: استاندارد مرجع جهت طراحی، پیاده سازی و نگهداری سیستم مدیریت

حفاظت اطلاعات.

د) استاندارد SA 8000: استاندارد مرجع جهت طراحی، پیاده سازی و نگهداری سیستم مدیریت مسئولیت پذیری اجتماعی.

1- استانداردTS 16949 /ISO: دارای 7 منو ال پیوست به شرح زیر می باشد:

الف) حالت شکست و تجزیه و تحلیل اثرات (FMEA)

ب) کنترل فرایند آماری (SPC)

ج) تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA)

د) طراحی پیشاپیش کیفیت محصول(APQP)

ذ) فرایند تأیید محصول تولیدی (PPAP)

ز) تجزیه و تحلیل سیستم کیفیت (QSA)

و) مدیریت ابزار و قالب.


تفكر ناب چیست و چه اصولی دارد ؟تفكر ناب
تولید ناب و برتریهای آن بر تولید انبوه !،تولید ناب
مقایسه تولید دستی وتولید ناب،تولید ناب
با متدولوژی مهندسی معكوس آشناتر شویم !
مهندسی معكوس چیست ؟
سیزده گام تا نت در كلاس جهانی
انواع سیستم نگهداری وتعمیرات،نت
از سیر تحولات تعمیرات و نگهداری بیشتر بدانیم ،نت
نقش الگوی سرآمدی در کسب مزیت رقابتی(مدیریت كیفیت)،
موفقیت در اجرای مهندسی ارزش،(مهندسی ارزش)
کاربرد نمودار علت و معلول،مدیریت كیفیت
نرم‌افزار شناسی مهندسی صنایع،عمومی
رابطه راهبرد سازمان با مدیریت كیفیت جامع،مدیریت كیفیت جامع
مدیریت دانش در سازمانهای یادگیرنده،مدیریت دانش
مدیریت دانش و دلایل اهمیت آن،مدیریت دانش
مدل کارت امتیازی متوازن Balanced Score Card model ،عمومی
نهادینه كردن خلاقیت ونوآوری در سازمان،تفكرخلاق و كارآفرینی
تغییرات استاندارد (ایزو 9001) ویرایش چهارم ،بخش نخست
تاریخچه مهندسی ارزش و لزوم اجرای آن
تغییرات استاندارد (ایزو 9001) ویرایش چهارم ،بخش پایانی

كپی‌ برداری از محتویات سایت تنها با ذكر منبع مجاز می‌باشد
All Rights Reserved 2007-2008 © by www.mojtaba-parsa.ir
 All Rights Reserved 2007-2008 © by mojtaba parsa
                        Free counter and web stats