تبلیغات
سایت‌جامع‌مهندسی‌صنایع - تغییرات استاندارد (ایزو 9001) ویرایش چهارم ،بخش پایانی
                            

اضافه به علاقه مندی ها !        این سایت را صفحه خانگی خود كنید!            تماس با مدیر سایت     

ورودشمارابه این سایت خوش آمد می گوئیم . آرمان ما برخورداری از ایرانی پیشرو ، مترقی و دانایی‌محور است و آرزوی ما رسیدن به قله‌های سربلندی و افتخار برای تمامی ایرانیان در هر نقطه از جهان .

مهندس‌سید‌مجتبی‌حسینی‌پارسا
smhparsa@yahoo.com

 


                    WWW
MOJTABA-PARSA.IR

کاربر محترم ، سایت مهندسی صنایع ایران به چه میزان توانسته است در ارتقای سطح و افزایش دانش شما در زمینه مهندسی صنایع و مفاهیم مرتبط با آن موثر عمل نماید ؟ 
كلیدواژگان‌این‌مطلب: مدیریت كیفیت ،

در ویرایش جدید 79 مورد تغییر، نسبت به ویرایش قبلی ایجاد شده است كه برخی از آنهابسیار جزئی و برخی دیگر جزئی هستند. 11 تغییر مربوط به مقدمه و پیوست‌ها و 68 تغییر مربوط به بندهاست كه در برخی موارد، تنها جابه‌جایی جمله‌ها را شاهد هستیم

5.5.2. بند اول- تأكید بر اینكه نماینده مدیریت باید عضوی از مدیران سازمان باشد. در این بند كلمه سازمان اضافه شده است.

6.2.1. بند اول- كلمه كیفیت حذف و دوكلمه انطباق و الزامات و یك یادآوری اضافه شده اند.

"كاركنانی كه كارهای تأثیرگذاربر انطباق با الزامات محصول انجام می‌دهند......

یادآوری: انطباق با الزامات محصول می‌تواند به گونه مستقیم یا غیر مستقیم، زیر تأثیر كاركنانی كه هر فعالیتی را در سیستم مدیریت کیفیت انجام می‌دهند، باشد."

6.2.2. عنوان بند- جابه جایی واژه "آموزش" صورت گرفته و به "شایستگی، آموزش و آگاهی" تبدیل شده است.

6.2.2. بند a- انطباق با اضافه و کیفیت حذف شده است.

"الف) تعیین شایستگی‌های مورد نیاز كاركنانی كه كارهای تأثیرگذار بر انطباق با الزامات محصول را انجام می‌دهند."

بند b- عبارتهای در صورت امکان و دستیابی به شایستگی ضروری اضافه شده و عبارت"برآورده كردن نیازهای آن" حذف شده است:

"ب) در صورت امکان ، آموزش یا سایر اقدامات برای دستیابی به شایستگی‌های ضروری را فراهم آورد. "

6.3. بند c-عبارت "یا سیستم‌های اطلاعاتی" اضافه شده است.

"ج) خدمات پشتیبانی كننده، از قبیل: حمل و نقل، تبادل اطلاعات یا سیستم‌های اطلاعاتی"

5.4. یادآوری جدید- (یک یادآوری در این بخش اضافه شده است).

"یادآوری: اصطلاح محیط كار مربوط به شرایطی است كه كار با آن شرایط انجام می‌شود و شامل عوامل فیزیكی، محیطی و دیگر عوامل (از قبیل: سر و صدا، دما، رطوبت، نور یا آب و هواست."

7.1.بند b- واژه‌های "و" و "به" به جمله اضافه شده است.

7.1.بند c- واژه "اندازه گیری" اضافه شده است.

7.2.1.بند c- بند c و d تغییر كرده، یك یادآوری جدید اضافه شده است. واژه‌های مربوط به اضافه شده و مرتبط حذف شده است:

"ج) الزامات قانونی و مقرراتی مربوط به محصول، و "

بند d- عبارت "تعیین شده" حذف و "ضروری در نظر گرفته شده" اضافه شده است.

"د)هر نوع الزامات دیگر كه توسط سازمان ضروری در نظر گرفته شده است."

یادآوری: فعالیت‌های پس از تحویل، برای مثال: شامل اقدامات با تعهدات ضمانت، الزامات قرادادی مانند خدمات نگهداری و خدمات تكمیلی، مانند بازیابی یا تعیین تكلیف نهایی"

7.3.1.یادآوری)جدید- (یك یادآوری به بند 7-3-1 اضافه شده است.

"یادآوری:در بازنگری طراحی و تكوین، تصدیق و صحه گذاری هدفهای متمایزی دارند. این موارد می‌توانند به صورت جداگانه یا با هر تركیبی كه برای محصول و سازمان مناسب اند، هدایت و ثبت شوند."

7.3.2.بند دوم- "این دروندادها" به "دروندادها" تبدیل شده است.

7.3.3.بند اول- عبارت "به گونه‌ای ارائه شوند" به "به شكل مناسب برای" تبدیل شده است.

7.3.3.بند ب - واژه "برای" دوم حذف شده است:

"اطلاعات مناسب را برای خرید ،تولید و ارائه خدمات فراهم آورد."

7.3.3.یادآوری جدید- یك یادآوری اضافه شده است.

"یادآوری: اطلاعات تولید و ارائه خدمات می‌تواند شامل جزئیات نگهداری محصول باشد. "

7.3.7.بندهای اول و دوم- در این‌جا تغییری دیده نمی شود، تنها دو پاراگراف در هم تركیب شده‌اند.

7.5.1. بند d- به جای واژه وسایل از تجهیزات استفاده شده است.

"د- در دسترس بودن و استفاده از تجهیزات پایش و اندازه گیری"

7.5.1.بندf- واژه "محصول" اضافه شده است.

"و- انجام فعالیت‌های ترخیص، تحویل و پس ازتحویل محصول. "

7.5.2.بند اول- در ابتدای جمله دوم این بند، عبارت: "این امر تمام فرایندهایی را شامل می‌شود كه " حذف و عبارت "و در نتیجه" اضافه شده است.

" سازمان باید تمام فرایندهای تولید و ارائه خدمات را كه نتوان درونداد حاصل از آن را از راه پایش و اندازه گیری بعدی مورد تصدیق قرار داد و در نتیجه نارسایی آنها فقط پس از مورد استفاده قرار گرفتن محصول یا ارائه شدن خدمت ظاهر می‌شوند، صحه گذاریكند."

7.5.3.بند دوم- عبارت: " در سرتاسر تحقق محصول" اضافه شده است.

"سازمان باید وضعیت محصول را در ارتباط با الزامات پایش و اندازه گیری در سر تا سر تحقق محصول، مشخص كند. "

7.5.3.بند سوم- عبارت: "ثبت كند" حذف و جمله: "سوابق آن را نگهداری كند" اضافه شده است.

"هر گاه قابلیت ردیابی یك الزام باشد، سازمان باید شناسایی منحصر به فرد محصول را زیر كنترل داشته، سوابق آن را نگهداری كند. "

7.5.4.بند اول، جمله سوم و یادآوری- پاراگراف اول جمله سوم: " این امر باید به مشتری گزارش داده شده، سوابق آن نگهداری شوند. " حذف و "سازمان باید آن را به مشتری گزارش و سوابق آن را نگهداری كند." اضافه شده است.

یادآوری : عبارت "و داده‌های مشخصی" اضافه شده است.

"دارایی مشتری می‌تواند شامل دارایی معنوی وداده‌های شخصی نیز باشد. "

7.5.5.بند اول- عبارتهای: "به منظور حفظ انطباق با نیازمندی‌ها" و "برحسب اقتضا" اضافه شده است.

"سازمان باید به منظور حفظ انطباق با نیازمندی‌ها، طی فرآوری داخلی و تحویل در مقصد مورد نظر، از محصول محافظت كند. برحسب اقتضا، محافظت شامل ......"

7.6.عنوان- واژه: وسایل حذف و تجهیزات اضافه شده است.

"7-6. كنترل تجهیزات پایش و اندازه‌گیری"

7.6.بند اول- كلمه وسایل حذف و تجهیزات اضافه شده است. "رجوع به بند 7-2-1" نیز حذف شده است.

7.6.بند a- عبارات "یا هر دو" و "به بند 4-2-4 رجوع شود" اضافه شده است:

".... كالیبره یا تصدیق یا هر دو ..... (به بند 4-2-4 رجوع شود). "

7.6.بند c- در كل جمله، تنها جابه جایی واژه‌ها صورت گرفته و در مفهوم كلی تغییری حاصل نشده است.

"ج) داشتن شناسایی به منظور تعیین وضعیت كالیبره بودن".

7.6.بند چهارم، جمله سوم- این جمله تنها به بند تبدیل شده و بند پنجم را تشكیل می‌دهد و كل جمله بدون تغییر است.

7.6.یادآوری- یادآوری به طوركلی به صورت زیر تغییر كرده است:

"یادآوری: تائید قابلیت انطباق نرم افزار كامپیوتر برای جوابگویی به كاربرد مشخص شده به طور عموم شامل تصدیق و مدیریت پیكره بندی آن برای حفظ تناسب برای مصرف است."

8.1. بند a-کلمه محصول به "الزامات محصول" تبدیل شده است.

"الف) اثبات انطباق با الزامات محصول"

8.2.1.یادآوری)جدید(- یك یادآوری اضافه شده است.

"یادآوری: پایش تلقی مشتری می‌تواند شامل به دست آوردن ورودی از منابعی مانند بررسی رضایت مشتری، داده‌های مشتری مربوط به كیفیت محصول تحویل داده شده، بررسی‌های نظركاربر، تحلیل كسب و كار از دست رفته، شكایت‌ها ، درخواست‌های ضمانت و گزارش واسطه گران باشد."

8.2.2.بند دوم، جمله سوم- کلمه "The" به ابتدای جمله اضافه شده است.

8.2.2.بند سوم)جدید - (این پاراگراف اضافه شده است:

"یك روش اجرایی باید برای تعریف مسئولیت‌ها و الزامات برای طرح‌ریزی و راهبری ممیزی‌ها، ایجاد سوابق و گزارش نتایج ایجاد شده باشد. "

8.2.2.بند سوم- به طور كلی تغییر كرده و به بند چهارم تبدیل شده است.

"سوابق ممیزی‌ها و نتایج آنهاباید نگهداری شوند. (به بند 4-2-4 رجوع شود.)"

8.2.2. بند چهارم،جمله اول – به بند پنجم تبدیل شده و عبارت "هر اصلاح یا اقدامات اصلاحی ضروری" به آن اضافه شده است.

".... باید اطمینان یابد كه هر اصلاح یا اقدامات اصلاحی ضروری برای رفع عدم انطباق‌های ...."

8.2.2.یادآوری- به استاندارد جدید ممیزی ارجاع داده شده است.

"یادآوری:برای راهنمایی به استاندارد (ISO 19011) رجوع شود."

8.2.3.بند اول، جمله سوم- عبارت "برای اطمینان یافتن از انطباق محصول" حذف شده است.

"هرگاه نتایج طرح ریزی شده حاصل نشود، اصلاح و اقدام اصلاحی بایدصورت گیرد."

8.2.3. یادآوری)جدید- (این یادآوری اضافه شده است:

"یادآوری: هنگام تعیین روش‌های مناسب، توصیه می‌شود كه سازمان نوع و گستره پایش یا اندازه‌گیری را متناسب با هر یك از فرایندهای سازمان در ارتباط با اثرات آن فرایند بر انطباق با الزمات محصول و اثر بخشی سیستم مدیریت كیفیت در نظر گیرد."

8.2.4.بند اول، دوم و سوم- این بندها به شرح زیر تغییر کرده اند:

بند اول- جمله "شواهد انطباق با معیارهای پذیرش باید نگهداری شوند" به انتهای بند اضافه شده است.

بند دوم: جمله "شواهد انطباق با معیارهای پذیرش باید نگهداری شوند" حذف وعبارت "برای تحویل به مشتری" اضافه شدهاست.

"سوابق باید شخص (اشخاص) صادر كننده اجازه ترخیص محصول برای تحویل به مشتری را نشان دهد. (به بند 4-2-4 رجوع شود.)"

بند سوم- در ابتدای جمله، عبارت "ترخیص محصول و ارایه خدمت" حذف و "ترخیص محصول و ارائه خدمت به مشتری" اضافه شده است.

8.3.بند اول- جمله دوم- كل جمله تغییر كرده است:

"یك روش اجرایی مدون باید برای تعریف كنترل‌ها و مسئولیت ها و اختیارات مربوطه برای اقدام در مورد محصول نامنطبق ایجاد شود."

8.3. بند دوم- عبارت "برحسب اقتضا" به ابتدای جمله اضافه شده است.

8.3.بند d (جدید،(پاراگراف های سوم، چهارم و پنجم: تغییرات به شرح زیر است:

بند د: این بند در حقیقت همان بند پنجم است كه به این بند منتقل شده است.

"د- انجام اقدام متناسب با تأثیرات بالفعل یا بالقوه عدم انطباق هنگامی كه محصول نامنطبق بعد از شروع تحویل یا شروع استفاده تشخیص داده شود. "

بند سوم و چهارم: بین این دو بند جابه جایی صورت گرفته است.

بند پنجم: به بند "د" منتقل شده است.

8.4.بندهای b، c و d:

بند b: جمله "به بند 7-2-1 رجوع شود" به جمله "به بند 8-2-4 رجوع شود" تبدیل شده است.

بند c: جمله " به 8-2-3 و 8-2-4 رجوع شود" اضافه شده است.

بند d: جمله "به بند 7-4 رجوع شود" اضافه شده است.

8.5.2.بند اول- كلمه علت به علل تبدیل شده است.

"سازمان باید برای رفع علل عدم انطباق‌های ...."

8.5.2. بند-f کلمه اثربخشی اضافه شده است.

"بازنگری اثر بخشی اقدام اصلاحی انجام گرفته"

8.5.3.بند- e كلمه اثربخشی اضافه شده است.

"بازنگری اثر بخشی اقدام پیشگیرانه انجام گرفته"

پیوست A: جدولها با توجه به ویرایش استانداردها، به طور كلی تغییر كرده است.

پیوست B: جدولها با توجه به ویرایش استانداردها، به طور كلی تغییر كرده است.

كتابنامه: با توجه به ویرایش‌های استاندارد به طور كلی تغییر كرده است.

منابع:

- استاندارد ایران – ایزو 9001 سال 1380

_ حمیدرضا بابایی: كارشناس ارشد مدیریت اجرایی، مدرس و مشاور سیستم‌های مدیریتی و مدیریت پروژه، مشاور ارشد سازمان مدیریت صنعتی


تفكر ناب چیست و چه اصولی دارد ؟تفكر ناب
تولید ناب و برتریهای آن بر تولید انبوه !،تولید ناب
مقایسه تولید دستی وتولید ناب،تولید ناب
با متدولوژی مهندسی معكوس آشناتر شویم !
مهندسی معكوس چیست ؟
سیزده گام تا نت در كلاس جهانی
انواع سیستم نگهداری وتعمیرات،نت
از سیر تحولات تعمیرات و نگهداری بیشتر بدانیم ،نت
نقش الگوی سرآمدی در کسب مزیت رقابتی(مدیریت كیفیت)،
موفقیت در اجرای مهندسی ارزش،(مهندسی ارزش)
کاربرد نمودار علت و معلول،مدیریت كیفیت
نرم‌افزار شناسی مهندسی صنایع،عمومی
رابطه راهبرد سازمان با مدیریت كیفیت جامع،مدیریت كیفیت جامع
مدیریت دانش در سازمانهای یادگیرنده،مدیریت دانش
مدیریت دانش و دلایل اهمیت آن،مدیریت دانش
مدل کارت امتیازی متوازن Balanced Score Card model ،عمومی
نهادینه كردن خلاقیت ونوآوری در سازمان،تفكرخلاق و كارآفرینی
تغییرات استاندارد (ایزو 9001) ویرایش چهارم ،بخش نخست
تاریخچه مهندسی ارزش و لزوم اجرای آن
تغییرات استاندارد (ایزو 9001) ویرایش چهارم ،بخش پایانی

كپی‌ برداری از محتویات سایت تنها با ذكر منبع مجاز می‌باشد
All Rights Reserved 2007-2008 © by www.mojtaba-parsa.ir
 All Rights Reserved 2007-2008 © by mojtaba parsa
                        Free counter and web stats