تبلیغات
سایت‌جامع‌مهندسی‌صنایع - روشهای اجرائی و مراحل عملیاتی(كایزن)
                            

اضافه به علاقه مندی ها !        این سایت را صفحه خانگی خود كنید!            تماس با مدیر سایت     

ورودشمارابه این سایت خوش آمد می گوئیم . آرمان ما برخورداری از ایرانی پیشرو ، مترقی و دانایی‌محور است و آرزوی ما رسیدن به قله‌های سربلندی و افتخار برای تمامی ایرانیان در هر نقطه از جهان .

مهندس‌سید‌مجتبی‌حسینی‌پارسا
smhparsa@yahoo.com

 


                    WWW
MOJTABA-PARSA.IR

کاربر محترم ، سایت مهندسی صنایع ایران به چه میزان توانسته است در ارتقای سطح و افزایش دانش شما در زمینه مهندسی صنایع و مفاهیم مرتبط با آن موثر عمل نماید ؟ 
كلیدواژگان‌این‌مطلب: حل مسئله ، تابلو بهبود ، انگیزش ،

5ـ روشهای اجرائی و مراحل عملیاتی

پس از تفاهم حاصل بین سازمان ملی بهره وری ایران به عنوان مشاور و دستگاه اجرائی به عنوان كارفرما اقدامات مشروحه زیر با همكاری كارفرما و مشاور و با هم آهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به عنوان دبیرخانه طرح صورت می گیرد.

1ـ5ـ سمینار حساس سازی مدیران و كاركنان دستگاه اجرائی نسبت به موضوع بهره وری و فواید آن و نیز ضرورت اجرای طرح چرخه مدیریت بهره وری در محل دستگاه اجرائی برگزار می شود.

2ـ5ـ از بین فرآیندهای كاری مختلف هر دستگاه اجرائی دو مورد مهم و پر مسئله انتخاب می شود و دو گروه كاری 7 تا 10 نفر برای بررسی آنها از بین كاركنان قسمت های مختلف دستگاه اجرائی انتخاب می شود. به انتخاب كاركنان گروه یك نفر به عنوان مسئول گروه و دیگری به عنوان دبیر گروه تعیین می شود.

3ـ5ـ نماینده سازمان ملی بهره وری باتفاق اعضاء گروهها محل انجام فرآیند (گمبا) را مورد بررسی و مشاوره قرار داده و حدود و قلمرو آنرا برای انجام بررسی های بعدی تعیین می كنند.

4ـ5ـ برنامه آموزش و اجرا به مدت 5 روز برای اعضاء گروههای حل مسئله 5 دستگاه اجرائی بطور تمام وقت و در محل مناسب به شرح زیر برگزار می شود.

1ـ4ـ5ـ اعضاء گروههای حل مسئله در مدت 5 روز هر روز از ساعت 8 صبح تا 12 در دوره آموزشی شركت می نمایند و اساتید سازمان ملی بهره وری مفاهیم روشها و تكنیكهای موضوعات زیر را به آنها آموزش می دهند.

- مفهوم بهره وری و ضرورت های آن در شرایط متحول داخلی و بین المللی

- چرخه مدیریت بهره وری و چگونگی اجرای آن

- مفهوم و فرهنگ بهبود مستمر (كایزن عملیاتی)

- نظام آراستگی ( 5s)

- شناسائی انواع موداها در محل و در فرآیندهای كاری و نصب برچسب قرمز به آنها

- ابزارهای ارتقاء كیفیت (بررسی فرآیند تهیه فلوچارت تهیه اسباگتی چارت پارتو طوفان مغزی و استخوان ماهی و ...

- آشنایی با تكنیك ارزیابی عملكرد سازمان

2ـ4ـ5ـ اعضاء گروههای حل مسئله هر سازمان هر روز از ساعت 2 لغایت 10 تا 12 شب باتفاق مشاور سازمان ملی بهره وری در محل فرآیند مورد بررسی (گمبا) حضور و مشاركت داشته و نسبت به اجرای عملی موضوعات فراگرفته در دوره آموزشی اقدام می كنند.

3ـ4ـ5ـ مسئولان هر یك از گروههای حل مسئله (كایزن) در طول دوران آموزشی هر روز صبح هر یك به مدت 7 دقیقه اقدامات عملی بعد از ظهر روز قبل گروه خود را بصورت جدول نمودار و با آمار و ارقام اطلاع رسانی می كنند.

4ـ4ـ5ـ اساتید و كارشناسان سازمان ملی بهره وری در تمام مدت روزهای آموزش با گروههای كار ذیربط در محل سازمان آنها مشاوره و همكاری می كنند.

5ـ4ـ5ـ اعضاء هر یك از گروههای كایزن با تهیه تابلو بهبود (kizen board) در محل گمبای سازمان خود كلیه تغییرات حاصله در فرآیند مورد بررسی را بصورت نمودار قبل از اصلاح و بعد از اصلاح و با محاسبه زمان هزینه و فاصله (پیمایش) نصب و اطلاع رسانی می كنند.

6ـ4ـ5ـ در آخرین روز كارگاه آموزشی به شیوه ای بدیع از شركت كنندگان در دوره آزمون مكمل برنامه های آموزشی به عمل آمده و بلافاصله پاسخ های صحیح سوالات ارائه می شود تا ابهامات احتمالی موجود بر طرف گردد.

7ـ4ـ5ـ در پنجمین روز كارگاه آموزشی طبق یك برنامه خاص كلیه شركت كنندگان در دوره (اعضاء 10 گروه كاری) همراه مشاوران خود به محل های (گمبای) مورد بررسی در 5 سازمان مراجعه نموده و بصورت دیداری از دستاوردهای گروهها بازدید نموده و تبادل نظر می نمایند.

8ـ4ـ5ـ در بعدازظهر روز پنجم و به عنوان آخرین بخش برنامه آموزش و اجراء اعضاء گروههای حل مسئله (كایزن) در یك همایش ویژه گردآمده و دستاوردهای گروه خود را در زمینه شناسائی و حذف موداها اصلاح فرآیندها كاهش هزینه زمان و فاصله و رضایت ارباب رجوع به اطلاع مسئولین و كارشناسان استان و سازمانهای خود می رسانند

5ـ5ـ پس از پایان برگزاری كارگاه آموزشی و اجراء اعضاء گروههای حل مسئله (كایزن) طبق برنامه های پیش بینی شده در طرح ساماندهی چرخه مدیریت بهره وری نسبت به تشكیل كمیته بهره وری اندازه گیری و تحلیل شاخصهای بهره وری تشكیل گروههای جدید كایزن برای سایر فرآیندهای كاری سازمان تهیه استانداردهای اجرای فرآیندهای جدید اطلاع رسانی اقدامات و دستاوردها و ... اقدام می كنند.

6ـ5ـ كمیته بهره وری هر دستگاه اجرایی كه به ریاست مدیركل آن سازمان و مشاركت اعضاء فعال و مستعد گروههای حل مسئله سازمان تشكیل می شود مدیریت و هدایت موازین و مراحل پیش بینی شده در طرح و تشكیل گروههای كایزن را عهده دار می باشد و سازمان ملی بهره وری به عنوان مشاوره و راهنما خدمات آموزشی و مشاوره ای را به آن ارائه می نماید. 

6-نتایج و دستاوردها

اجرای مراحل اولیه طرح در 20 گروه حل مسئله در 10 دستگاه اجرائی استان كرمان نتایج و دستاوردهای بسیار مهمی را به همراه داشته است كه برخی از آنها بشرح زیر هستند.

1ـ6ـ اشاعه فرهنگ بهره وری و كیفیت نزد مسئولان و كارشناسان و ضرورت التزام عملی به آنها

2ـ6ـ ارتقاء دانش و مهارت های كارشناسان سازمانها بصورت نظری و عملی و بكارگیری همزمان آنها در اصلاح فرآیندهای كار سازمان متبوع

3ـ6ـ تغییر بینش نگرش و خودباوری در كارشناسان و مسئولان مبنی بر اینكه می توانند محور اصلی ایجاد تغییر و تحول در سازمان خود قرار گیرند.

4ـ6ـ آشنائی كارشناسان ادارات با شیوه های علمی شناسایی مسائل سازمان و حل مسئله بصورت گروهی

5ـ6ـ شناسائی موداهای فیزیكی و فرآیندی در محل كار و حذف آنها و از آن طریق صرفه جوئی در فضا امكانات زمان و هزینه

6ـ6ـ اصلاح فرآیندهای كار و تقلیل و ساده سازی مراحل انجام كار و صرفه جویی قابل توجه در پیمایش زمان هزینه انجام از طریق حذف موداهای فرآیندی و استفاده از فكر تجارب و نظرات كاركنان

7ـ6ـ اصلاح فرآیندهای كار و حذف موداهای فیزیكی و فرآیندی باعث تقلیل زمان هزینه و پیمایش و تحویل كالاها و خدمات به مشتری و ارباب رجوع شده و ضمناً كیفیت كالاها و خدمات را افزایش می دهد.

8ـ6ـ حساس شدن مسئولان سازمان و استان نسبت به موضوع ارتقاء بهره وری و بكارگیری منابع و امكانات و برنامه ریزی برای ایجاد تحول و ارتقاء بهره وری

لازم به توضیح است كه در صورت توسعه و تعمیم اجرای طرح در طول سال و نسبت به سایر فرآیندهای كاری دستگاههای اجرائی و نیز اجرای سایر اقدامات پیش بینی شده در طرح (مانند اندازه گیری و تحلیل شاخصهای بهره وری ایجاد وب سایت بهره وری در دستگاههای اجرائی برنامه ریزی بهبود بهره وری و ...) نتایج و دستاوردهای طرح بسیار فراتر از موارد بر شمرده شده در فوق خواهد بود.

اینك نمونه هائی از موارد اصلاح فرآیندهای كاری دستگاههای اجرائی و پتانسیل وسیعی كه در این زمینه برای بهبود و اصلاح فرایندهای كاری سازمانها وجود دارد به شرح زیر و بصورت 5 مورد و به تفكیك فرآیندهای كار قبل و بعد از اجرای كایزن ارائه می شود. دلایل اصلی موفقیت نسبی این طرح را در دستگاههای اجرائی استان می توان به شرح طبقه بندی و بررسی نمود.

الف ـ اكثر رویه ها و فرآیندهای كاری موجود در دستگاههای اجرائی متناسب با نیازها آگاهیها و توقعات امروز مردم نیست و زمینه اصلاحات در آنها بسیار زیاد است. به عبارت دیگر فضای كار و ساز و كارهای اداری در دستگاههای اجرایی در غالب موارد مملو از موداهای فیزیكی و فرآیندی است.

ب ـ كارشناسان دستگاههای اجرائی در شناخت فضای كار خود و نارسائیهای حاكم بر آنها بسیار توانمندتر از حد انتظار هستند و در شرایط ایجاد فضای مساعد انگیزش و خودباوری در اصلاح محیط كار و بخصوص در بهبود رویه ها و فرآیندهای كار بسیار توانا عمل می كنند.

ج ـ روش و رویكرد بكار گرفته شده در طرح حاضر بصورت انتقال دانش به كاركنان تبدیل دانش به عمل و مهارت و بكارگیری همزمان آن و بلافاصله در فرآیندهای كاری محل واقعه «گمبا» توسط كارشناسان ذیربط نیز نقش قابل توجهی در موفقیت طرح دارد.

جالب است خاطر نشان گردد كه در اصلاح فرآیندها و ایجاد تغییر در محیط كار نقش اصلی را خود كارشناسان سازمان عهده دار بوده و مشاوران سازمان ملی بهره وری به عنوان تسهیل گر آموزش دهنده و مشاور ایفای نقش می نمایند.


تفكر ناب چیست و چه اصولی دارد ؟تفكر ناب
تولید ناب و برتریهای آن بر تولید انبوه !،تولید ناب
مقایسه تولید دستی وتولید ناب،تولید ناب
با متدولوژی مهندسی معكوس آشناتر شویم !
مهندسی معكوس چیست ؟
سیزده گام تا نت در كلاس جهانی
انواع سیستم نگهداری وتعمیرات،نت
از سیر تحولات تعمیرات و نگهداری بیشتر بدانیم ،نت
نقش الگوی سرآمدی در کسب مزیت رقابتی(مدیریت كیفیت)،
موفقیت در اجرای مهندسی ارزش،(مهندسی ارزش)
کاربرد نمودار علت و معلول،مدیریت كیفیت
نرم‌افزار شناسی مهندسی صنایع،عمومی
رابطه راهبرد سازمان با مدیریت كیفیت جامع،مدیریت كیفیت جامع
مدیریت دانش در سازمانهای یادگیرنده،مدیریت دانش
مدیریت دانش و دلایل اهمیت آن،مدیریت دانش
مدل کارت امتیازی متوازن Balanced Score Card model ،عمومی
نهادینه كردن خلاقیت ونوآوری در سازمان،تفكرخلاق و كارآفرینی
تغییرات استاندارد (ایزو 9001) ویرایش چهارم ،بخش نخست
تاریخچه مهندسی ارزش و لزوم اجرای آن
تغییرات استاندارد (ایزو 9001) ویرایش چهارم ،بخش پایانی

كپی‌ برداری از محتویات سایت تنها با ذكر منبع مجاز می‌باشد
All Rights Reserved 2007-2008 © by www.mojtaba-parsa.ir
 All Rights Reserved 2007-2008 © by mojtaba parsa
                        Free counter and web stats